Teams – Uzyskanie linku do Spotkania

Otwieramy kalendarz i odnajdujemy zaplanowane spotkanie klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Edytuj

Znajdujemy zakładkę Szczegółowe informacje klikamy na nią
Niżej znajduje się wiadomość wysyłana przez Teams do użytkowników w której jest link do spotkania

Klikamy prawym klawiszem myszy w link Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams i wybieramy kopiuj link.

Teraz możemy wkleić w wiadomości link do użytkowników

Przykład:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQzNThjMWQtMjE2Ny00ZjRkLTllMmYtY2NjMWQ0MmJiNjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b5f1cda3-ce93-4bcb-b650-79bcd3260d6f%22%2c%22Oid%22%3a%22e610e7cc-9148-4c15-b52e-66f7224d29ff%22%7d