TEAMS – Spotkanie na żywo

Aby przeprowadzić spotkanie otwarte, najlepiej zaplanować je w kalendarzu

– uruchamiamy kalendarz (ikony z lewej strony ekranu)

Rozwijamy menu „+Nowe spotkanie” i wybieramy typ „Zdarzenie na żywo”

W oknie zdarzenia ustalamy:

– Tytuł (obligatoryjnie)

– miejsce (opcjonalnie)

– Datę i czas rozpoczęcia i zakończenia spotkania (obligatoryjnie)

– szczegółowe informacje (opcjonalnie)

Dodajemy osoby prowadzące spotkanie np. poprzez wpisywanie początku adresu mail, początku nazwiska, imienia. Ustalamy rolę w spotkaniu

Po zakończonej konfiguracji zdarzenia przechodzimy „Dalej”

Ustalamy grupę osób, które mogą brać udział w zdarzeniu:

– wybrane osoby lub grupy (ustalamy wybierając grupy lub konkretne osoby, logowanie wymagane)

– wszyscy z naszej organizacji (logowanie wymagane)

– wszystkie dowolne osoby (logowanie nie wymagane, administrator usługi musi dopuścić taką możliwość)

Ustalamy szczegóły realizacji spotkania:

– możliwość nagrywania

– możliwość zadawania pytań

– ew. adres strony informującej o zdarzeniu, lub stronę organizacja (opcjonalnie)

Po zakończonej konfiguracji wybieramy „Zaplanuj”

Spotkanie zostało zaplanowane.

Podajemy do wiadomości link dla uczestników (wysyłka mailem, wpis w kalendarzu, wpis na stronie WWW organizacji, facebook itd.)

Przykładowy link uczestnika do udostępnienia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDFkYjBjYmItYTNlYi00NjNiLTk5YTEtNGUzZWRmMmIyOWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b5f1cda3-ce93-4bcb-b650-79bcd3260d6f%22%2c%22Oid%22%3a%22e328d297-fd5f-492e-9c0b-da3b5a289a63%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

Spotkanie jest widoczne w kalendarzu, w każdej chwili możemy je edytować dwukrotnie w nie klikając

 

Uczestnik klikając w dostarczony link ma możliwość dołączenia do spotkania:

Kolejny krok: Jak dołączyć do spotkania

Teams- spotkanie otwarte