Dziennika UONET+
oddział przygotowawczy

W jaki sposób dodać do Dziennika UONET+
oddział przygotowawczy?

Uprawnienia konieczne do założenia oddziału przygotowawczego
Wszystkie zmiany związane ze struktura szkoły, w tym dodawanie nowych oddziałów oraz dzienników
zajęć innych wykonuje się w module Administracja.
Uruchomienie modułu Administracja możliwe jest wyłącznie dla użytkowników posiadających uprawnienie Administrator.
Zakładanie oddziałów przygotowawczych
W celu założenia oddziału przygotowawczego należy:

  1. Uruchomić moduł administrowanie
  2. Na wstążce „Organizacja szkoły” wybrać pozycje „Oddziały”, a następnie

3. W oknie dodawanie oddziału należy wybrać odpowiednie pozycje odpowiadające aktualnym potrzebom. Zalecamy zwrócenie uwagi na następujące pozycje

a. Poziom otwarcia oddziału oraz Końcowy poziom oddziału – w większości przypadków
oddziały przygotowawcze są tworzone wyłącznie na jeden rok nauki. Zalecamy ustawienie identycznych wartości w obu miejscach.
( USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Art. 165
10. Osoby, o których mowa w ust. 7 i 9, mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie
przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.)

b. Symbol oraz opis – zalecamy aby symbol oraz opis jednoznacznie wskazywał na fakt iż
zakładany oddział jest oddziałem przygotowawczym.

c. Charakterystyka, typ oddziału – zalecamy wybranie typu: ogólnodostępne.

( USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)Art. 165.
Dla osób, o których mowa w ust. 7 i 9, które wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb
i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich
kształcenia, organ prowadzący szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, w której te
osoby realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego.)


Uwaga:
Nie ma konieczności zakładania oddziału przygotowawczego jeśli w placówce nie zbierze się wystarczająca ilość osób pochodzących z zagranicy i Dyrektor podjął decyzję o przyjęciu uczniów do istniejących
oddziałów. Dokumentacje zajęć dodatkowych dla wybranych uczniów, z wybranych przedmiotów zalecamy prowadzić w Dzienniku zajęć innych.

www.vulcan.edu.pl

Tomasz Błoch has written 2 articles